ایتام
استعداهای نهفته در سختی را دریابیم که آینده ای ایران باید بسازند
حمایت کنید
جهیزیه
امادگی شما را برای جهیزیه نوعروسان ونوداماد هاچگونه اعلام میکنید
حمایت کنید
کانون ازدواج اسان
همکاری خودتان را برای تسهیل در برگزاری مراسم ازدواج جوانان چگونه اعلام میکنید
حمایت کنید
درمانگاه
سلامتی خود را نذر مداوای بیماران نمائیم به کمک به درمانگاه
حمایت کنید
گروه جهادی
هرانچه در توان من است بکار میگیرم برای رفع محرومیت از ایران من
حمایت کنید
قبل
بعدی

فعالیت موسسه

کمپین ها